Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2014

4730 4d49
Reposted frombwana bwana viapannalu pannalu

August 17 2014

rojiblanca
0133 81a6
Reposted fromplayinglove playinglove viasentymenty sentymenty
9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viawrajt wrajt
rojiblanca
  • „Kobieta staje się piękna, gdy wie, że jest kochana”
rojiblanca
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
— demotywatory
rojiblanca
0339 842a 500
Reposted fromsewinglover sewinglover viasentymenty sentymenty
rojiblanca
9262 dfc9 500
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasentymenty sentymenty
rojiblanca
0486 4b0f

August 07 2014

rojiblanca
8088 9cbc
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viabookinistka bookinistka
rojiblanca
4416 80ad
Reposted frommisza misza viapesymista pesymista
rojiblanca
0672 84de 500
Reposted fromhollowhd hollowhd viapesymista pesymista
rojiblanca
Reposted fromyubaba yubaba viapesymista pesymista
rojiblanca
rojiblanca
5960 05dd
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viawerki1 werki1
rojiblanca
rojiblanca
0172 220e
rojiblanca
Błędy, błędy, wydaje mi się, że jestem zdolny wyłącznie do popełniania błędów.
— Złodziejka Książek - Markus Zusak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl